Pfingsten: Feuerzungen ließen Fremdsprachen sprechen

Pfingsten werden zum Andenken an die Ereignisse gefeiert, die sich nach der biblischen Überlieferung fünfzig Tage (daher der griechische Name pentekosth) nach Ostern, der Kreuzigung von Jesus Christus, ereignet haben.

Jean Restout: Pfingsten

Beschreibung der Ereignisse im Originalton:

kai en twi sumplhrousqai thn hmeran thV penthkosthV hsan panteV omou epi to auto kai egeneto afnwi ek tou ouranou hcoV wsper feromenhV pnohV biaiaV kai eplhrwsen olon ton oikon ou hsan kaqhmenoi kai wfqhsan autoiV diamerizomenai glwssai wsei puroV kai ekaqisen ef ena ekaston autwn kai eplhsqhsan panteV PneumatoV Agiou kai hrxanto lalein eteraiV glwssaiV kaqwV to Pneuma edidou apofqeggesqai autoiV hsan de eiV Ierousalhm katoikounteV Ioudaioi andreV eulabeiV apo pantoV eqnouV twn upo ton ouranon genomenhV de thV fwnhV tauthV sunhlqen to plhqoV kai sunecuqh oti hkouon eiV ekastoV thi idia dialektwi lalountwn autwn existanto de kai eqaumazon legonteV ouci idou panteV outoi eisin oi lalounteV Galilaioi kai pwV hmeiV akouomen ekastoV thi idia dialektwi hmwn en hi egennhqhmen Parqoi kai Mhdoi kai Elamitai kai oi katoikounteV thn Mesopotamian Ioudaian te kai Kappadokian Ponton kai thn Asian Frugian te kai Pamfulian Aigupton kai ta merh thV LibuhV thV kata Kurhnhn kai oi epidhmounteV Rwmaioi Ioudaioi te kai proshlutoi KrhteV kai ArabeV akouomen lalountwn autwn taiV hmeteraiV glwssaiV ta megaleia tou Qeou existanto de panteV kai dihporounto alloV proV allon legonteV ti qelei touto einai eteroi de diacleuazonteV elegon oti gleukouV memestwmenoi eisin.

(Apostelgeschichte 2:1-13)